مشخصات فایل(نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان‌)

نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان‌|936262|sale57|قابلیت‌های یادگیری سازمانی, سازمان چابک, پژوهشگاه تربیت‌بدنی
با ما همراه باشید با موضوع نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان‌چکیده هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ابعاد یادگیری و چابکی سازمانی در پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی میباشد. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعۀ آماری آن را کلیۀ کارکنان پژوهشگاه تربیتبدنی در سال 1392 تشکیل دادند. بهعلت محدودبودن جامعه، نم...

مطالب دیگر:
اینترنت چگونه به وجود آمد؟ايمنی کار با ماشین آلات معدنیايمني صنعتيآبخیزداریآبکاری نقرهآبنماآتشآتل گیریآثار و تبعات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامتآداب، الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگریآدرس هر سیستم در شبکهآدیپوکین هاآرسنيکآرنج وساعدآزادی بندگی و هدف زندگیآزمایش فیلترهاآزمايش تراكم خاكآزمايشات ادرارآسیب شناسی و مقاومت پذیری اقتصاد ایرانآسیب شناسی مقاومت­پذیری اقتصاد ایرانآسیب شناسی ورزشیآسیب های روانی تربیتی کودک و نوجوانآسیب های مچ پا و پاآشنایی با استانداردهای تصاویر دیجیتال پزشکی pacsآشنایی با بحرین